De MR

De MR: Wat is dat?

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

Elke school heeft uiteraard ook een schoolbestuur, ook wel bevoegd gezag genoemd. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid; de beslissingen die worden genomen voor de school. Het bestuur neemt de beslissingen niet alleen, maar in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Veel belangrijke besluiten die het bestuur wil nemen, moeten worden voorgelegd aan de GMR.

In de medezeggenschapsraad zitten behalve drie ouders ook drie teamleden die deel uitmaken van deze raad. De MR functioneert volgens de regels van het medezeggenschapsreglement. Dit reglement is door het bevoegd gezag (het bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio) goedgekeurd en vastgesteld. De MR houdt zich met tal van aangelegenheden bezig, die direct met de school te maken hebben. In de oudergeleding wordt men gekozen door de ouders van de school voor de duur van 3 jaar.

De verschillende geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt er een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht.

De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit pas mag uitvoeren nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht.

Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de medezeggenschapsraad adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. 

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per vier weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.